Ølby Nyt   Arkiv   Ølby Landsbylaug   Tidligere aktiviteter   Ølby og myndighederne   Kontakter og links 
 
Klik her for at læse om: Samarbejde med de øvrige landsbyer
 

Ølby Landsbylaug har ansøgt og fået tilsagn om støtte fra landsbypuljen:

  

 Klik på ANSØGNINGEN     Klik på TILSAGNET 
 

   
 
 
  

Jimmy Petturson har den 5/10 2017 sendt dette:
 
Nedenstående emne har været oppe på seneste møde i Teknik & Miljøudvalget, læg mærke til på vedhæftet oversigtskort Landsbyer (fartnedsættelse).pdf at Ølby er påtegnet ”ikke relevant ” 
 
  
243. Hastighedsbegrænsning/-dæmpning i landsbyer
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at punktet drøftes.
 
Baggrund og vurdering
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. september 2017, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle foretage en overordnet vurdering af, hvor relevant og omkostnings- krævende det vil være, at etablere hastigheds- begrænsning på 40 km/t i kommunens 33 landsbyer.
 
For at såvel hastighedsbegrænsning som fartdæmpning kan etableres på en vejstrækning/i et område, skal et projekt forelægges og godkendes af politiet.
 
En forudsætning for at en hastighedsbegrænsning (det vil sige skiltning med rød/hvid forbudstavle) kan godkendes er, at der er et passende forhold mellem vejens funktion/geometri/udseende og den hastighedsbegrænsning, der ønskes. Der er ikke faste regler, men politiet foretager en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Eksempelvis vil det næppe være muligt at få godkendt en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på en gennemfartsvej eller en primær trafikvej.
 
De blå zonetavler betyder, at området er fartdæmpet og ikke egnet til kørsel med højere hastighed end den skiltede. Det er forvaltningens vurdering, at kravet til antallet fartdæmpende foranstaltninger vil være større ved denne type skiltning end ved hastighedsbegrænsning (forbudstavlerne).
 
Forvaltningen har skønnet omfanget af tiltag i form af bump, forsætninger og lignende, som det vil være nødvendigt at udføre for at få politiets godkendelse. Vurderingen er kun foretaget for de gennemgående veje i landsbyerne (bortset fra Ølsemaglevej). Eventuelle lukkede boligområder/blinde veje er derfor ikke omfattet (hvis disse skal omfattes, skal de også skiltes eller inddrages i en zone).
 
Der er stor forskel på, hvilke muligheder der er, og hvor relevant det vil være at lave en sådan hastighedsbegrænsning i de enkelte landsbyer. F.eks. er nogle af byerne anlagt langs primære trafikveje, hvor det må anses for umuligt at begrænse hastigheden til 40 km/t. 4 af byerne har allerede en sådan hastighedsbegrænsning - helt eller delvis, 11 landsbyer har fartdæmpning til 30 eller 40 km./t.
 
Hvis det besluttes at arbejde videre med projektet, bør der som det første foretages en individuel vurdering af de enkelte landsbyer for at afdække mulighederne og få en ide om, hvor omkostningskrævende det vil være. En sådan gennemgang anslås at beløbe sig til 300.000 kr.
 
Økonomi
Udgiften til etablering af hastighedsbegrænsning i de 33 landsbyer - i det omfang, forvaltningen vurderer, det kan være relevant - anslås at ville udgøre mellem 4,0 og 5,0 mio. kr. - heraf ca. 0,3 mio. kr. til en indledende gennemgang af de enkelte landsbyer.
 
Der er ikke afsat midler til formålet i kommunens budget.
 
Beslutning
Sagen oversendes til Landsbyforum. Landsbyernes landsbylaug bedes herefter selv henvende sig.
 
 
 

Så er der svar på Eloïses mail til Køge kommune:

Fra:
Anna-Sarah Luplau <anna-sarah.luplau@koege.dk>
Sendt: 21. september 2017 14:59:25
Til: 'eloisemarie@live.dk'

Emne: SV: Alle børn cykler, Ølby landsby

Hej Eloïse

Jeg har nu drøftet sagen med nogle kollegaer og kan fortælle, at vi netop nu søger en statslig pulje til forbedring af cyklistforholdene på Ølbyvej på stykket over motorvejen og ned til Salbyvej. Hvis vi får tildelt puljemidlerne, kan arbejdet udføres i 2018 eller 2019. Hvis vi ikke får tildelt puljemidlerne vil ønsket om en cykelsti fra motorvejen og til Salbyvej fortsat stå på vores liste over cykelstiønsker som Teknik- og Miljøudvalget en gang om året prioriterer ud fra.

Stykket fra Ølby landsby til Højelse vil ligeledes blive skrevet på denne ønskeliste.

Mvh

Anna-Sarah Luplau 
Civilingeniør
Teknik- og Miljøforvaltningen
 

Eloïse Hedegaards mail korrespondance med Søren Mahler, Teknik og Miljø

Fra: Eloise Hedegaard <eloisemarie@live.dk>
Dato: 3. september 2017 kl. 10.23.27 CEST
Til: Søren Toft Mahler <soeren.mahler@koege.dk>
Emne: Alle børn cykler
 
Kære Søren Mahler
Fra i morgen mandag den 4. september starter en landsdækkende kampagne "Alle børn cykler".
For os der bor i Ølby landsby kan vores børn hverken cykle mod Køge eller Lille Skensved uden at vi som forældre skal frygte for vores børns liv. Ingen cykelstier overhovedet og smalle landeveje er en farlig cocktail for unge cyklister.
I nedenstående mail nævner du en cykelsti som forbinder Lille Skensved til stierne i STC, men sådan en forbindelse er helt irrelevant for os. Hvad skal vi bruge den til?
Børnene kan hverken cykle i sikkerhed til Asgård Skole eller Højelse Skole, derfor har vi svært ved at se hvordan Køge Kommune prioriterer børnenes trivsel og sundhed, hvis man ikke lige bor i det centrale Køge.
Venlig hilsen
Eloïse Hedegaard
Pilegårdsvej 8
4600 Køge
 
 
Den 1. aug. 2016 kl. 10.04 skrev Søren Toft Mahler <soeren.mahler@koege.dk>:
Til Eloise Hedegaard
 
Tak for din henvendelse vedrørende stiforbindelserne nær Ll. Skensved og Ølby.
Køge Kommune prioriterer som bekendt meget gerne cykelstier - men da kommunen jo også har et stramt budget er der ikke mulighed for at etablere de mange stier, som rent faktisk allerede er "på tegnebrættet ".
Der er kommunens forventning, at mange vil benytte den nye cykelsti langs Snogebækken , som jo forbinder stinettet i Ll. Skensved med stierne i STC. Og med denne type stiforbindelse over markarealer langs åløb får kommunen "meget cykelsti for pengene" . F.s.v.a. den "smarte" stibelysning er merprisen marginal - og det "smarte" er jo begrundet i ønske om at mindske energiforbruget og samtidig driftsudgiften. Ydermere gør kommunen sig på denne måde erfaringer med nyere teknologi i begrænset skala.
Mht. stiforbindelserne til Ølby har du ret i, at de sti forbedringerne, som er sket i forbindelse med de statslige infrastruktur projekter, kunne være markant bedre såfremt stianlæggene var ført helt frem til Lykkebækvej, Norsvej eller endog længere ind i Køge. De nu, af Banedanmark og Vejdirektoratet etablerede stier, vil forhåbentlige indenfor en overskuelig årrække indgå mere naturligt i vores samlede cykelstinet; men det er uvist hvornår.
Dit ønske er endvidere sendt til vores trafiksikkerhedsmedarbejder, der samler alle disse ønsker og behov sammen til vores videre arbejde.
 
Vh. Søren Toft Mahler
Sektionsleder
Anlægsafdelingen, Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 68 82, Mobil +45 61 30 58 63
 
 
Fra: Eloise Hedegaard [mailto:eloisemarie@live.dk]
Sendt: 25. juli 2016 14:05
Til: 3 - fællespostkasse TMF Anlæg
Emne: cykelsti
 
Til rette vedkommende
Som borger boende i Ølby landsby er det svært at forstå, hvordan Køge Kommune synes at en cykelsti mellem Lille Skensved og Nordhøj skal prioriteres og udstyres med et smart og sikkert bekosteligt belysning system, mens vores børn skal cykle dagligt over motorvejen på en meget smal bro med ekstrem dårlig udsigt. Og det er endnu farligere i de lange mørke vintermåneder. Det er skønt med det lille stykke cykelsti vi har fået, men den stopper lige der, hvor det er værst!
Jeg kan ikke forestille mig at der slet ikke findes nogen løsning, så vi alle sammen kan cykle fra Ølby landsby til Køge uden at risikere livet. Vi er mange som håber at Køge Kommune meget snart tager problemet seriøst.
Venlig hilsen
Eloïse Hedegaard
Pilegårdsvej 8
4600 Køge
 
  

 

Nej tak til Ring 5

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn siger "Nej tak til ring 5!". Vi mener, at det er et besynderligt tidspunkt at bruge penge på en forundersøgelse, og at Kommunen burde bruge pengene på at sikre anvendelsen af de trafikale tiltag, der allerede er besluttet. Ikke mindst i lyset af de voldsomme gener en ring 5 vil betyde for borgerne i Ejby, Ll. Skensved, St Salby, Ølby og Højelse.
  

 

 

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag i haven på Nordhøjgård, hos Dorte og Lars. 

Kirsten havde sørget for at Bola Suriana fra Mexico kom og spillede og underholdt med deres herlige sang og musik. Mange spøjse instrumenter blev taget i brug.
 
Og vejrguderne var med os hele eftermiddagen.
 
 
 
   
Aktuelt
Nyhedsmail
Vil du modtage en nyhedsmail,
så send din mail-adresse til 3lenejensen@gmail.com

 
 Print
 
© Copyright Ølbylandsby.dk