Ølby Nyt   Arkiv   Ølby Landsbylaug og Landsbyforum   Aktiviteter   Ølby og myndighederne   Kontakter 
 
 

Forslag til kommuneplan 2017 er nu i offentlig høring

Køge Byråd har den 22. maj 2018 vedtaget at sende Forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring. Kommuneplanen er byrådets planvision for kommunens udvikling de næste 12 år.

Læs mere her:
 

 

Borgermøde 

Der afholdes borgermøde den 20. august 2018 klokken 19 i kantinen 
på Køge Rådhus,Torvet 1, 4600 Køge. 

Fra kl. 18.30 vil der være adgang til en plancheudstilling.

Høringsperiode

Kommuneplanforslaget er i høring frem til 21. september 2018.

Bemærkninger og indsigelser 

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 21. september 2018 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Husk at angive postadresse, hvis der bruges e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til de indkomne forslag. Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling.

Kommuneplan 2017 forventes at blive vedtaget i december 2018.

18.06.2018 
 

Fra Trille Hoffmark, har jeg modtaget følgende: 

 
Kære alle Ølbyborgere.
 
Vi bor på Ølbyvej 150a. Vi er naboer til en del høns og ivrige haner. Disse haner gør en stor insats for at gøre opmærksomme på dem selv. Især en som bor lige i nærheden... den starter med at gale kl 4 om morgenen. Jeg har slet ikke forstand på høns og haner, men jeg har tænkt på om disse haner ikke kunne sove indenfor om natten. Jeg synes både om høns og haner, men er MEGET ked af at blive vækket så tidligt om morgenen.
 
Mvh Trille
 16-06-2018
  

 


KÆRE ØLBY LANDSBY BEBOERE
 
Efter en lang og sej proces lykkedes det endeligt at få et telefon nummer til landsbylaugets MobilPay. Nemlig 36043.
 
Så nu er tiden inde til at indsamle kontingent fordi, landsbylaugets konto mangler de nødvendige penge til bl.a.:

Ø Ølby websiden—husk at sende mailadressen til webmosteren så du
        modtager 
nyhederne!  www.ølbylandsby.dk

Ø Sommerfesten

Ø Generalforsamling

Ø Loppemarked o.l. diverse aktiviteter

Ø Oprensning af gadekæret m.m.

Ved indbetaling af kontingentet følger stemmeret ved næste generalforsamling. Beløbet blev fastlagt ved sidste generalforsamling til

200 kr. per husstand per år

Bedes indbetalt via

MobilPay 36043

eller

Sydbank Reg. 7045 konto 1010147

ANFØR VENLIGST NAVN, ADRESSE OG MAIL

Bestyrelsen har besluttet, at vi indsamler kun 1 års kontingent til trods for, at kontingentet er ikke blevet opkrævet i flere år.

TAK!

ØLBY LANDSBYLAUG BESTYRELSE

25-05-2018


Referat 

fra mødet den 12. december på Køge Rådhus, hvor borgmester Flemming Christensen havde indbudt 2 repræsenter fra Højelse, St. Salby og Ølby landsbylaug til mødet.

Emnerne var debat om forundersøgelse og evt. placeringer af Ring 5 og Kombiterminal.

Fra Ølby deltog Kim Olesen og undertegnede.

I 2009 lå planerne for Ring 5 og Kombiterminalen klods op ad Ølby. Men med et stort benarbejde fra Ølby Landsbylaug, og mange møder med kommunen, hvor de har hørt på os, har det hjulpet.

For med de nye planer er det vendt til vores fordel. Kombiterminalen bliver flyttet til den anden side af Salby og ligeledes Ring 5 og 5 ½.

Så håber vi blot, at de planer holder.

Sven Panduro
Ølby Landsbylaug.

 
  

Dialogmødet i Landsbyforum

11-12-2017
 
 

  

  
 

Velkomstbrev

Ølby landsbylaug har kreeret et velkomstbrev, som vil blive uddelt til nye beboere i landsbyen.
Læs det her: velkomstbrev
25-11-2017
 
 
 

Herunder kommer

Lokalpolitikernes svar

ang. deres holdning til en evt. etablering og placering af en kombiterminal i Køge kommune:
 
 
 
  
 

Svar fra viceborgmester Mette Jorsø (V)

I Venstre ser vi en kæmpe udfordring i, at skulle arbejde for en kombiterminal. Vi er en kommune i rivende udvikling, også på havnen. Det medfører i dag allerede en masse trafik, som vi har besvær med at håndtere. Derfor har vi også fået udarbejdet en Strategisk Trafikplan, hvori vi vil prioritere, at der skal laves en vej UDENOM Ølby Landsby, præcis som jeg nævnte for nogle af jer, da borgmesteren og jeg var til møde hos jer.

Jeg ser det problematisk og måske også lidt gammeldags, at tænke i en kombiterminal, da vi ikke aner, hvordan mobiliteten på transportmarkedet ser ud bare om 5 år. Hele udviklingen på transportområdet går så stærkt, og jeg vil derfor hellere opfordre til, at vi tænker visionært ift. transport/logistik fremadrettet. Men lad os endelig få en debat omkring sagen sammen med jer i de byer, det evt. ville berøre.

(16-11-2017) 

  
 

Jan Rix Rasmussen, Socialdemokratiets svar

"Socialdemokratiet støtter en kombiterminal. Overordnet set handler det om, at kombiterminaler bidrager til at mere gods flyttes fra lastbiler til jernbanegods og skibe. Det er mere miljøvenligt. Dertil skaber en kombiterminal arbejdspladser.

Når det er sagt, så må der være smartere løsninger i dag end for 10 år siden. Løsninger der måske ikke behøver at være så voldsomme og store og som også generer mindre med lys og støj. Det vil vi i hvert fald arbejde for."

(14-11-2017) 
 
 


Svar fra Torben Haack, Byrådsmedlem SF

Kombiterminal og omfartsvej
SF vil ikke sige ja til en terminal uden landsbyen har sagt deres mening
 
Vi kæmper for at omfartsvejen skal fremmes for den trafik der er i byen
Vi vil altid støtte landsbyer i forhold til støj larm og trafik
Har sagt det på mødet i skensved 
 11-11-2017

Desuden skriver Thomas Gadebusch Olsen, Ølbyvej 142:
 
Andreas Bech - Byrådskandidat for SF Køge er kommet med et rigtig fint indslag på hans facebookside vedr. trafik gennem Ølby Landsby og kombiterminal. Måske folk i vores dejlige landsby vil se den?
 
 
11-11-2017
  
 

Svar fra Niels Rolskov, Enhedslisten:

Landdistrikspolitiken

EL står klart bag den vedtagne politik selvom vi gerne havde set den meget mere ambitiøs bl.a på natur, miljø området og omkring fremme af økologi. Politiken havde jo en meget omtumlet tilværelse, først sendte vi i fællesskab et forslag i høring, efter høringen kom venstre med et helt nyt forslag der fjernede alt positivt i det oprindelige og efter måneders tovtrækkeri endte vi så med noget der stort set lignede det oprindelige forslag. Så langt så godt, men ret kort tid efter viste det sig at flertallet i TMU (V og SF) havde ”fortrudt” de klare ting der stod omkring landsbyafgrænsning, udstykninger i det åbne land, nye lokalplaner i samarbejde med landsbyerne etc. Så de vedtog et papir i TMU der reelt satte politikken ud af kraft og siden har vi fortsat slagsmålene om alle de udstykninger i det åbne land eller på kanten af forskellige landsbyer som flertallet fremsætter i en lind strøm L Så det første vi vil gøre efter et valg med et grønt flertal er selvfølgelig at rive det papir i stykker og komme tilbage på sporet med den vedtagne politik. Senere kan vi så kigge på at udforme en mere visionær politik.

Ring5

Den vej et total ”nogo” for EL både her i kommunen, i Region Sjælland og region Hovedstaden og ikke mindst i folketinget arbejder vi imod det mindste tiltag til at gennemføre den vej.

Den vil ikke løse noget som helst, tværtimod kun skabe en masse problemer.

Hvis der bliver en ny forbindelse Helsingør-Helsingborg, har vi snakket om man kunne lave en baneforbindelse fra Ringsted igennem Lejre kommune og Hornsherred, over Roskilde fjord til Hillerød hvorfra der jo allerede er bane til Helsingør, det kunne give mening.

Kombiterminalen

Vi har alle en kæmpe opgave med at nå målet med CO2 fri transport i 2015. En af måderne er at langt mere gods skal på skinner og med skib. Med Køges placering lige ved den nye jernbane og med vores havn der er i god vækst, er muligheden for at flytte gods fra lastbiler til bane og skib i Køgeområdet nærmest et must – alternativet er, at godstogene fra Europa kører til en terminal i Sverige og godset så skal køres tilbage over broen på lastbiler, ikke særligt hensigtsmæssigt!

Hvor en eventuel terminal skal ligge må afgøres i tæt samarbejde med jer der bor i området, det er helt sikkert. Vigtigt er det også at en terminal i dag ikke ligner noget af det I fik præsenteret for år tilbage, der bliver ikke noget med 40 meter høje bygninger, portalkraner o.lign, i dag gør man det helt anderledes. Som sagt skal placering og udformning ske i tæt samarbejde med jer fra Ølby, Ll Salby og St. Salby.

08-11-2017 
 
 

Borgmester Flemming Christensensens svar: 
 
Spørgsmål om anlæg af en evt. kombiterminal ved Køge er en ren Folketingsbeslutning.
 
Det gælder for både en evt. kombiterminal og en evt. ring 5 – motorvej.
Der er blevet peget på, at infrastrukturen omkring Køge med udvidet jernbane, udvidet motorvej og en havn tæt på kan være velegnet til formålet, hvilket en forundersøgelse vil kunne afdække. Den undersøgelse er dog ikke sat i gang.
 
Vi har den holdning, at vi skal være forberedte, hvis der bliver truffet en beslutning om en placering her ved Køge.
 
Jeg har lovet at indkalde de berørte landsbyer til en drøftelse af, hvordan vi kan påvirke beslutningen og påvirke hvor placeringen i givet fald finder sted, så ingen bliver generet af det, hvis Folketinget engang skulle beslutte sig for at anlægge terminalen.
 
Det møde vil vi indkalde til først i det nye år.
 
07.11.2017  
  
 

Eloïse Hedegaard, Pilegårdsvej 8 har henvendt sig til SF for at høre om deres holdning til en
 
 Kombiterminal og Ring 5
 
Her er deres svar:
Hej Eloise. Tak for dine spørgsmål, som jo er meget relevante, når du bor i Ølby Landsby. Vi har gennem de seneste 4 år været med i flertalsgruppen i Køge Byråd - og bakker selvfølgelig også op om landdistriktspolitiken. Fra vores byrådsmedlem Torben Haack, har jeg fået at vide at vi i SF vil arbejde for at en evt. kombiterminal ikke ødelægger landsbyerne, den skal derfor ikke efter SFs mening placeres på den vestlige side af STC. Ring 5 er ikke noget SF kæmper for. Vi ser hellere at der investeres i en bedre offentlig transport. Håber det var svar på dine spørgsmål - ellers er du velkommen tilbage.
 
Med venlig hilsen Inger Staahl Jensen, https://www.facebook.com/IngerStaahlJensen/
 
05.11.2017
 
   

René Hedegaard, Pilegårdsvej 8 hat sendt følgende opfordring til Ølby Landsbylaug:
 
Jeg vil godt indstille til, at man med lauget som afsender, sender en mail til alle opstillede kommunalpolitikere i Køge kredsen og spørger hver enkel til om de i et e-mail svar vil undsige sig en placering af en kombiterminal klods op ad Ølby landsby.
 

Ølby Landsbylaug har fulgt opfordringen og har sendt følgende mail til politikerne:
 
Kære politikere,
I forbindelse med valget til vores kommunalbestyrelse den 21.11. er det meget vigtigt for beboerne i Ølby landsby at kende jeres partis holdning til en evt. etablering og placering af en kombiterminal i Køge kommune.
 
Jeres svar bliver slået op på websiden www.ølbylandsby.dk.
 
Mvh på Ølby landsbylaugs vegne,
Sven Panduro, formand
Gina Schaar, sekretær
 05.11.2017
 
 

Landsbylauget har afholdt et møde med borgmester Flemming Christensen og byrådsmedlem Mette Jorsøe om emnet:
 
Trafik og byudvikling omkring Ølby Landsby
 
Se referatet her: 
 
 
 
 

Hvis I har spørgsmål og/eller kommentarer til mødet den 12. december om

Kombiterminalens placering og Ring 5,

så send en mail til 3lenejensen@gmail.com inden den 29. oktober, hvor landsbylauget holder sit næste møde.

 
 

I forbindelse med nedenstående mail fra Køge Rådhus, bør I læse den artikel på sn.dk, som Nikolaj har henvist til:

Kombiterminal i Køge: Ny analyse skal overbevise politikerne 

 
 
Indbydelse til møde den 12. december kl. 17-18 på Køge Rådhus
 
Mail fra Køge Rådhus:
 
Til Højelse Landsbylaug, Ølby Bylaug og St. Salby Landsbylaug
 
På vegne af borgmester Flemming Christensen indbydes 2 repræsenter fra hver bylaug til møde den 12. december kl. 17-18.
 
Emnerne er debat om forundersøgelse og evt. placeringer af Ring 5 og Kombiterminal.
 
Fra Køge Kommune deltager:
 
Økonomiudvalgets medlemmer
Flemming Christensen
Marie Stærke
Mette Jorsø
Trine Hastrup
Torben Haack
Niels Rolskov
Dora Olsen
Og direktør for Køge Havn og STC Thomas Kampmann.
 
Mødet på Køge Rådhus, byrådsstuen Niels Juel, indgang nr. 2 i Rådhusgården.
 
S.U. til mig senest den 4. december.
 
Venlig hilsen
Ulla Madsen
Borgmestersekretær
Sekretariat og analyse
Kultur- og Økonomiforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 20 12
Mobil 28 79 20 12
ulla.madsen@koege.dk
www.koege.dk
 

Ølby Landsbylaug har ansøgt og fået tilsagn om støtte fra landsbypuljen: 

  
 Klik på ANSØGNINGEN     Klik på TILSAGNET 
 

   
 
 
  

Jimmy Petturson har den 5/10 2017 sendt dette:
 
Nedenstående emne har været oppe på seneste møde i Teknik & Miljøudvalget, læg mærke til på vedhæftet oversigtskort Landsbyer (fartnedsættelse).pdf at Ølby er påtegnet ”ikke relevant ” 
 
  
243. Hastighedsbegrænsning/-dæmpning i landsbyer
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at punktet drøftes.
 
Baggrund og vurdering
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. september 2017, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle foretage en overordnet vurdering af, hvor relevant og omkostnings- krævende det vil være, at etablere hastigheds- begrænsning på 40 km/t i kommunens 33 landsbyer.
 
For at såvel hastighedsbegrænsning som fartdæmpning kan etableres på en vejstrækning/i et område, skal et projekt forelægges og godkendes af politiet.
 
En forudsætning for at en hastighedsbegrænsning (det vil sige skiltning med rød/hvid forbudstavle) kan godkendes er, at der er et passende forhold mellem vejens funktion/geometri/udseende og den hastighedsbegrænsning, der ønskes. Der er ikke faste regler, men politiet foretager en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Eksempelvis vil det næppe være muligt at få godkendt en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på en gennemfartsvej eller en primær trafikvej.
 
De blå zonetavler betyder, at området er fartdæmpet og ikke egnet til kørsel med højere hastighed end den skiltede. Det er forvaltningens vurdering, at kravet til antallet fartdæmpende foranstaltninger vil være større ved denne type skiltning end ved hastighedsbegrænsning (forbudstavlerne).
 
Forvaltningen har skønnet omfanget af tiltag i form af bump, forsætninger og lignende, som det vil være nødvendigt at udføre for at få politiets godkendelse. Vurderingen er kun foretaget for de gennemgående veje i landsbyerne (bortset fra Ølsemaglevej). Eventuelle lukkede boligområder/blinde veje er derfor ikke omfattet (hvis disse skal omfattes, skal de også skiltes eller inddrages i en zone).
 
Der er stor forskel på, hvilke muligheder der er, og hvor relevant det vil være at lave en sådan hastighedsbegrænsning i de enkelte landsbyer. F.eks. er nogle af byerne anlagt langs primære trafikveje, hvor det må anses for umuligt at begrænse hastigheden til 40 km/t. 4 af byerne har allerede en sådan hastighedsbegrænsning - helt eller delvis, 11 landsbyer har fartdæmpning til 30 eller 40 km./t.
 
Hvis det besluttes at arbejde videre med projektet, bør der som det første foretages en individuel vurdering af de enkelte landsbyer for at afdække mulighederne og få en ide om, hvor omkostningskrævende det vil være. En sådan gennemgang anslås at beløbe sig til 300.000 kr.
 
Økonomi
Udgiften til etablering af hastighedsbegrænsning i de 33 landsbyer - i det omfang, forvaltningen vurderer, det kan være relevant - anslås at ville udgøre mellem 4,0 og 5,0 mio. kr. - heraf ca. 0,3 mio. kr. til en indledende gennemgang af de enkelte landsbyer.
 
Der er ikke afsat midler til formålet i kommunens budget.
 
Beslutning
Sagen oversendes til Landsbyforum. Landsbyernes landsbylaug bedes herefter selv henvende sig.
 
 
 

Så er der svar på Eloïses mail til Køge kommune:

Fra:
Anna-Sarah Luplau <anna-sarah.luplau@koege.dk>
Sendt: 21. september 2017 14:59:25
Til: 'eloisemarie@live.dk'

Emne: SV: Alle børn cykler, Ølby landsby

Hej Eloïse

Jeg har nu drøftet sagen med nogle kollegaer og kan fortælle, at vi netop nu søger en statslig pulje til forbedring af cyklistforholdene på Ølbyvej på stykket over motorvejen og ned til Salbyvej. Hvis vi får tildelt puljemidlerne, kan arbejdet udføres i 2018 eller 2019. Hvis vi ikke får tildelt puljemidlerne vil ønsket om en cykelsti fra motorvejen og til Salbyvej fortsat stå på vores liste over cykelstiønsker som Teknik- og Miljøudvalget en gang om året prioriterer ud fra.

Stykket fra Ølby landsby til Højelse vil ligeledes blive skrevet på denne ønskeliste.

Mvh

Anna-Sarah Luplau 
Civilingeniør
Teknik- og Miljøforvaltningen
 

Eloïse Hedegaards mail korrespondance med Søren Mahler, Teknik og Miljø

Fra: Eloise Hedegaard <eloisemarie@live.dk>
Dato: 3. september 2017 kl. 10.23.27 CEST
Til: Søren Toft Mahler <soeren.mahler@koege.dk>
Emne: Alle børn cykler
 
Kære Søren Mahler
Fra i morgen mandag den 4. september starter en landsdækkende kampagne "Alle børn cykler".
For os der bor i Ølby landsby kan vores børn hverken cykle mod Køge eller Lille Skensved uden at vi som forældre skal frygte for vores børns liv. Ingen cykelstier overhovedet og smalle landeveje er en farlig cocktail for unge cyklister.
I nedenstående mail nævner du en cykelsti som forbinder Lille Skensved til stierne i STC, men sådan en forbindelse er helt irrelevant for os. Hvad skal vi bruge den til?
Børnene kan hverken cykle i sikkerhed til Asgård Skole eller Højelse Skole, derfor har vi svært ved at se hvordan Køge Kommune prioriterer børnenes trivsel og sundhed, hvis man ikke lige bor i det centrale Køge.
Venlig hilsen
Eloïse Hedegaard
Pilegårdsvej 8
4600 Køge
 
 
Den 1. aug. 2016 kl. 10.04 skrev Søren Toft Mahler <soeren.mahler@koege.dk>:
Til Eloise Hedegaard
 
Tak for din henvendelse vedrørende stiforbindelserne nær Ll. Skensved og Ølby.
Køge Kommune prioriterer som bekendt meget gerne cykelstier - men da kommunen jo også har et stramt budget er der ikke mulighed for at etablere de mange stier, som rent faktisk allerede er "på tegnebrættet ".
Der er kommunens forventning, at mange vil benytte den nye cykelsti langs Snogebækken , som jo forbinder stinettet i Ll. Skensved med stierne i STC. Og med denne type stiforbindelse over markarealer langs åløb får kommunen "meget cykelsti for pengene" . F.s.v.a. den "smarte" stibelysning er merprisen marginal - og det "smarte" er jo begrundet i ønske om at mindske energiforbruget og samtidig driftsudgiften. Ydermere gør kommunen sig på denne måde erfaringer med nyere teknologi i begrænset skala.
Mht. stiforbindelserne til Ølby har du ret i, at de sti forbedringerne, som er sket i forbindelse med de statslige infrastruktur projekter, kunne være markant bedre såfremt stianlæggene var ført helt frem til Lykkebækvej, Norsvej eller endog længere ind i Køge. De nu, af Banedanmark og Vejdirektoratet etablerede stier, vil forhåbentlige indenfor en overskuelig årrække indgå mere naturligt i vores samlede cykelstinet; men det er uvist hvornår.
Dit ønske er endvidere sendt til vores trafiksikkerhedsmedarbejder, der samler alle disse ønsker og behov sammen til vores videre arbejde.
 
Vh. Søren Toft Mahler
Sektionsleder
Anlægsafdelingen, Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf +45 56 67 68 82, Mobil +45 61 30 58 63
 
 
Fra: Eloise Hedegaard [mailto:eloisemarie@live.dk]
Sendt: 25. juli 2016 14:05
Til: 3 - fællespostkasse TMF Anlæg
Emne: cykelsti
 
Til rette vedkommende
Som borger boende i Ølby landsby er det svært at forstå, hvordan Køge Kommune synes at en cykelsti mellem Lille Skensved og Nordhøj skal prioriteres og udstyres med et smart og sikkert bekosteligt belysning system, mens vores børn skal cykle dagligt over motorvejen på en meget smal bro med ekstrem dårlig udsigt. Og det er endnu farligere i de lange mørke vintermåneder. Det er skønt med det lille stykke cykelsti vi har fået, men den stopper lige der, hvor det er værst!
Jeg kan ikke forestille mig at der slet ikke findes nogen løsning, så vi alle sammen kan cykle fra Ølby landsby til Køge uden at risikere livet. Vi er mange som håber at Køge Kommune meget snart tager problemet seriøst.
Venlig hilsen
Eloïse Hedegaard
Pilegårdsvej 8
4600 Køge
 
  

 

Nej tak til Ring 5

Borgerforeningen Lille Skensved, Højelse og omegn siger "Nej tak til ring 5!". Vi mener, at det er et besynderligt tidspunkt at bruge penge på en forundersøgelse, og at Kommunen burde bruge pengene på at sikre anvendelsen af de trafikale tiltag, der allerede er besluttet. Ikke mindst i lyset af de voldsomme gener en ring 5 vil betyde for borgerne i Ejby, Ll. Skensved, St Salby, Ølby og Højelse.
  

 

 
 
 
 Print
 
© Copyright Ølbylandsby.dk